Doelgroepen 

Oostrem begeleidt volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige handicap. Deze personen kunnen bijkomende problemen (vb. sociaal-emotioneel, sensorisch, medisch…) vertonen. Zij kunnen begeleid worden voor zover de hulpverlening die voor deze complexe problemen vereist is, kadert in het bestaande zorgaanbod.

Binnen deze doelgroepen heeft Oostrem aandacht voor de meest zorgbehoevenden. Oostrem wil aan deze personen dagbesteding en indien gewenst ook woongelegenheid bieden. Dit betekent op het gebied van dagbesteding het aanbieden van opvang en sfeerbegeleiding, arbeids-, bezigheids- of ervaringsgerichte activiteiten.

Op het gebied van wonen betekent dit dat Oostrem een integrale woonvoorziening is, waar gespecialiseerde begeleiding geboden wordt in een aangepaste infrastructuur.


Missie en Toekomstperspectief. 

De voortdurende veranderende noden van personen die tot de doelgroepen van Oostrem behoren en de evolutie naar een erg gedifferentieerd hulpverleningsaanbod (zorg op maat) zullen Oostrem confronteren met nieuwe vragen.                 

In deze context heeft Oostrem als opdracht :

1.      Het continu aanpassen van het hulpverleningsaanbod aan de noden van de huidige populatie.

2.      Het uitbouwen van ondersteuning voor mensen die tot de doelgroepen van Oostrem behoren en die nu in de regio geen aangepast hulpverleningsaanbod vinden. 

Bij het overwegen van nieuwe initiatieven zal met volgende elementen moeten rekening gehouden worden : 

 • Gesignaleerde noden en andere initiatieven in de regio,
 • Het al dan niet bestaan van aangepaste hulpverleningsvormen in het reguliere circuit,
 • De haalbaarheid voor Oostrem (financieel, organisatorisch, deskundigheid, draagkracht van het personeel, …),
 • De mate waarin het gewenste hulpverleningsaanbod aansluit bij de bestaande zorgvormen in Oostrem.


Klemtonen in de werking.

De klemtoon voor de bewoners van het nursingtehuis ligt op ‘een thuis bieden’.

Dit wil zeggen een plaats waar men zich goed voelt, een eigen plek heeft ( zowel ruimtelijk als psychologisch ), zich veilig en geborgen weet, bezoek kan ontvangen,… Er wordt rekening gehouden met de sociale netwerken waar de bewoners deel van uitmaken of zullen, kunnen en/of willen uitmaken. 

Het dagcentrum biedt een aangepast, individueel weekprogramma aan. In en naast dit programma wordt er aandacht besteed aan het zich goed voelen en aan het goed functioneren van de dagcentrumgebruikers. Oostrem werkt gezinsondersteunend ( bijvoorbeeld op vlak van administratie, conflicten, kortopvang,… ), zowel in het home als het dagcentrum. 

 

Objectieven

 

Met onze dienstverlening willen we verschillende objectieven nastreven. Klemtonen kunnen verschillen naar gelang de doelgroep en de werkvorm.  

 

Het realiseren van de vooropgestelde objectieven lukt enkel als alle personeelsleden zich hier op een positieve en constructieve manier mee voor inzetten. Door een taak op te nemen in de voorziening, verbindt men zich ertoe om te handelen volgens de missie, visie, en objectieven van Oostrem.

 

De objectieven zijn:

 

 • Eigenheid

 

De gebruiker krijgt de zorg die past bij zijn persoon. Hij wordt als individu erkend. Dit impliceert van alle betrokkenen een actief zoekproces naar wie de gebruiker is en wat hij nodig heeft. De begeleiding moet afgestemd zijn op de individuele behoeften en mogelijkheden van de persoon.

 

 • Betrokkenheid                                                                             

 

De gebruiker wordt betrokken bij de zorgverlening en bij de gang van zaken in Oostrem. Het verstrekken van relevante informatie aan de gebruikers is vanzelfsprekend. Ook  werken we aan een goede communicatie, gericht op het maken van onderlinge afspraken.

 

 • Inspraak

 

Inspraak is een belangrijk begrip in onze werking, en dat gaat van heel kleine tot grote thema’s. De mensen die we begeleiden worden zoveel mogelijk gestimuleerd om zelf keuzes te maken en om op een goede manier om te gaan met de consequenties van hun keuzes. Op die manier krijgen ze meer greep op hun eigen leven. Wanneer we om de ene of andere reden niet kunnen ingaan op de wens of voorkeur van een bewoner of dagcentrumgebruiker, wordt dat met hem of haar besproken.

 

Bij sommige mensen werken we met open vragen, bij anderen wordt het aantal antwoordalternatieven beperkt. We merken dat iedereen op de ene of andere manier een keuze kan kenbaar maken. Tonen of je iets wel of niet leuk vindt, is immers ook belangrijke informatie voor de begeleid(st)ers.

 

 • Respect

 

De ‘volwassen benadering’ van dagcentrumgebruikers en bewoners neemt in Oostrem een belangrijke plaats in. Het zijn allemaal volwassenen met heel wat levenservaring, die recht hebben op een volwassen benadering, op privacy, op een respectvolle omgang.  In de omgang met de mensen die we begeleiden houden we zoveel mogelijk rekening met hun levensverhaal, hun perspectieven en toekomstverwachtingen.  We geven informatie die hen aanbelangt rechtstreeks door, en we praten niet over iemand wanneer er andere bewoners of dagcentrumgebruikers bij zijn.

 

 • Bescherming tegen agressie

 

We streven binnen Oostrem naar een veilig basisklimaat voor onze gebruikers en het personeel. 

 

 • Omgang

 

In het samenzijn bouwt de begeleider een relatie op met de gebruiker, gekenmerkt door een grondhouding van betrokkenheid, vertrouwen en respect. Alhoewel zowel het wonen als de activiteiten in groep gebeuren, proberen we toch zoveel mogelijk individuele accenten te leggen.  Dit betekent telkens opnieuw dat er gezocht moet worden naar een evenwicht tussen de groepsbelangen en het recht van iedereen om zoveel mogelijk als individu aan bod te komen.  Wanneer er conflicten ontstaan tussen individuele en groepsbelangen, treden de begeleiders bemiddelend op.  

 

 • Onafhankelijkheid en ondersteuning

 

Activiteiten en (deel)handelingen waartoe de gebruiker zelf in staat is, worden door hemzelf uitgevoerd. De begeleiders stimuleren hem hiertoe. Er is een ondersteuning enkel daar waar het nodig blijkt te zijn. 

 

 • Structuur en flexibiliteit

 

Structuur heeft zowel een ruimtelijke, een sociale als een tijdscomponent. De mate waarin structuur wordt geboden, is afgestemd op de eigenheid van de gebruiker en op de context. 

 

 • Planmatig of methodisch handelen

 

Om onze visie en objectieven in praktijk om te zetten, gaan we planmatig en methodisch te werk, bijvoorbeeld door het gebruik van individuele begeleidingsplannen. Hierin staan per persoon de doelstellingen op lange en/of korte termijn beschreven, en er wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd. De uitvoering gebeurt op een weldoordachte manier, en daardoor kan het handelen steeds verantwoord worden. 

 

 • Integratie

 

 We nemen deel aan het maatschappelijk leven en komen zo in contact met verschillende mensen. We houden rekening met wat we in Oostrem kunnen en willen aanbieden, en aangelegenheden waarvoor we een beroep doen op externe personen of diensten. Via allerlei samenwerkingsverbanden kunnen de bewoners en dagcentrumgebruikers kennismaken met mensen uit andere voorzieningen. Ook op deze manier breiden de contactmogelijkheden uit. Als begeleider zetten we mee stappen in dit integratieproces en proberen we weerstanden weg te werken. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door het organiseren van sociale vaardigheidstraining of door het pleiten voor een grotere toegankelijkheid van gebouwen. 

 

 • Perspectief

 

Er worden toekomstperspectieven op korte en/of lange termijn voor en met de gebruiker gezocht en geformuleerd. De begeleiders stimuleren de gebruiker tot en begeleiden hen in het maken van toekomstplannen op diverse domeinen. Er wordt rekening gehouden met de toekomstplannen. 

 

 • Participatie van belangrijke derden

 

Er is informatie-uitwisseling en overleg met belangrijke derden over de zorg- en dienstverlening aan de gebruiker. In de begeleiding die wij bieden staat de dagcentrumgebruiker of bewoner in kwestie centraal, maar we vinden het belangrijk om ook het ‘systeem’ een plaats te geven. De thuissituatie vormt een belangrijk sociaal netwerk voor het merendeel van de bewoners en dagcentrumgebruikers.  Elk gezin en elke familie heeft een eigen manier van omgaan met elkaar en met emoties, en in Oostrem hebben we respect voor elk van die manieren. In geval van een conflict, gaan we een open dialoog aan met alle betrokkenen.

 

Herent, 1 december 2010.

 

Top

Additional information