De VZW Oostrem is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke en meervoudige beperkingen en voor volwassenen met multiple-sclerose en met niet-aangeboren hersenletsels.  

Oostrem voorziet in dagbesteding en huisvesting.           

Binnen de verschillende woonentiteiten van Oostrem worden momenteel 42 bewoners gehuisvest.

Naast de bewoners sluiten ook nog 38 personen aan in het dagcentrum. 

De dienst MAGDA-Leuven begeleidt ongeveer 300 mensen naar werk in het gewone arbeidsmilieu.

Oostrem is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als Flexibel Aanbod Meerderjarigen en biedt ook ondersteuning aan personen met Persoonsvolgende Convenanten en werkt met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Oostrem vormt samen met Hejmen, Open Therapeuticum Leuven en Begeleid Wonen het samenwerkingsverband ALEZI.

alezivaph

Oostrem vzw richt zich naar personen met een zeer grote ondersteuningsnood.

Oostrem vzw is een inclusieve organisatie met verschillende lokale afdelingen:

Leefgroepwerking voor 15 bewoners:   Bijlokstraat 90, 3020 Herent

Leefgroepwerking voor 12 bewoners:   Aarschotsesteenweg 532, 3012 Wilsele

Leefgroepwerking voor 7 bewoners:   Terwilgenstraat 29, 3150 Haacht

De Wilg (MS – NAH) voor 11 bewoners:   Oostremstraat 26, 3020 Herent

Dagcentrum SKLO:   Wijgmaal Baron Descampslaan 105, 3018 Wijgmaal

Dé Werkplaats Benedictushoeve:   Benedictusstraat 11, 3020 Herent

MAGDA Leuven, dienst Begeleid Werken:   Interleuvenlaan 10, 3001 Heverlee

 

Openingsuren: 8.00 tot 18.00

Gesloten: Enkel op zaterdag, zondag en op de wettelijke feestdagen.

Uw zoon/dochter is ziek:  Als uw zoon of dochter ziek is, kan hij/zij thuis blijven. Bij een afwezigheid van maximaal 2 dagen volstaat het dat u een briefje schrijft. Vanaf 3 aaneensluitende dagen afwezigheid wegens ziekte is een doktersattest vereist.

U hebt ernstige opvangmoeilijkheden: Bij ernstige opvangmoeilijkheden door o.a. ziekte, zijn er 2 plaatsen voorzien voor kortopvang in het tehuis in Wilsele. Tijdelijke opvang voor een paar uren is soms mogelijk, mits men tijdig verwittigd.

 

NURSINGHOME OOSTREM te Herent:erkenning : 15 kamers

NURSINGHOME afdeling Wilsele-Putkapel:erkenning : 12 kamers, waarvan 2 voor kortopvang

NURSINGHOME De Wilg voor 11 personen met Multiple Sclerose of Niet-aangeboren letsel.

NURSINGHOME DE RIJWEG erkend voor 3 personen met een meervoudige beperking.  Mogelijkheid om 2 extra personen te huisvesten met persoonsvolgend budget.

 

Open: 24 op 24 uur

 

DE DAGCENTRUMGEBRUIKERS EN DE BEWONERS.

 

In het dagcentrum en in het nursinghome worden volwassenen met een verstandelijke en/of een meervoudige handicap opgevangen. De dienst "begeleid werken" helpt mensen met een handicap bij het zoeken naar vrijwilligerswerk buiten het dagcentrum. Reeds vanaf 18 jaar kunnen zij in het centrum terecht.

De dagcentrumgebruikers zijn werkonbekwaam. Dit wil zeggen dat ze niet in aanmerking komen voor tewerkstelling in een beschermde werkplaats. Tevens wonen ze woonachtig in de regio Leuven. De grootte van deze regio wordt beperkt om de duur van het door de inrichting georganiseerde vervoer in de hand te kunnen houden. Het aantal km per persoon met een motorische handicap is beperkt tot 15 km per rit.

Een aantal bewoners van het nursinghome komen van buiten de regio omdat ze in hun eigen streek geen opvang konden vinden.

In afwachting van de realisatie van een nieuw verzorgingstehuis wordt aan 10 mensen met multiple sclerose of niet-aangeboren hersenletsel nu reeds overbruggingszorg verleend op de plaats waar zij nu verblijven en in het huurhuis op de Rijweg.

 

FINANCIERING VAN HET DAGCENTRUM.

 

De kosten van het verblijf worden gedragen door het Vlaams Agentschap voor de Personen met een Handicap (VAPH). Een persoonlijke bijdrage in de dagprijs wordt gevraagd per aanwezige dag. Dit bedrag wordt 2 x per jaar aangepast aan de index.

Daarnaast betaalt u per maand een bijdrage voor buitenactiviteiten georganiseerd door het dagcentrum. Betalingen dienen maandelijks te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer BE30 2300 4402 7411 GEBABEBB van de vzw Oostrem, Oostremstraat 26, 3020 Herent. De afrekening wordt maandelijks opgemaakt door de administratie en meegegeven met de bus.

 

FINANCIERING VAN HET NURSINGHOME.

 

De kosten van het verblijf worden gedragen door het Vlaams Agentschap voor de Personen met een Handicap (VAPH). Ook hier wordt een persoonlijke bijdrage in de dagprijs gevraagd per aanwezige dag. Maandelijks behoudt u een gewaarborgd zakgeld. Van het overige gedeelte van de tegemoetkomingen wordt de bijdrage betaald. Dit bedrag wordt 2 maal per jaar aangepast aan de index.

Daarnaast betaalt u per maand een bijdrage voor de buitenactiviteiten en bij het aanbod aan uitstappen van de home's. Betalingen dienen maandelijks te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer BE30 2300 4402 7411 GEBABEBB van de vzw Oostrem, Oostremstraat 26  te 3020 Herent. De rekening wordt u maandelijks bezorgd door de administratie. 

 

GEBRUIKERSRAAD.

 

De ouders, broers en zussen, een familielid of een aangestelde voogd blijven verantwoordelijkheid dragen en zijn ook de belangrijkste personen voor de persoon met een handicap. Daarom is participatie van de ouders in een opvangcentrum noodzakelijk. 

Met de verplichte oprichting van de gebruikersraad werd deze  inspraak mogelijk gemaakt. Deze gebruikersraad is de spreekbuis van alle gebruikers of hun vertegenwoordigers en is de schakel tussen directie, personeel en ouders. De ouders, familie of voogden kunnen er terecht met al hun vragen, grieven en suggesties in verband met de voorziening en het aanbod.

In samenspraak met de directie en het personeel zal naar optimale oplossingen worden gezocht in éénieders belang.

Bovendien staat de raad borg voor een nauwere samenwerking en voor het bevorderen van de relaties tussen de ouders en het personeel. Samen zal er naar gestreefd worden om "OOSTREM" verder uit te bouwen. Als voorzitter van de gebruikersraad werd Erwin Vandezande gekozen.

 

ORGANOGRAM

Organogram-Oostrem-18-03-20 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot

 

wensen we nog de nauwe samenwerking van het home met de ouders te beklemtonen. Hun ervaringsdeskundigheid kan ons soms helpen bij de begeleiding. Oostrem wil steeds verder bouwen op de ervaringen van thuis. Vandaar dat u altijd de mogelijkheid hebt om informatie uit te wisselen : aan huis bij het dagelijks ophalen en terugbrengen van uw zoon/dochter (dagcentrum) of tijdens de wekelijkse contacten bij het bezoek aan uw zoon of dochter (nursinghome). Een paar keer per jaar worden er oudervergaderingen georganiseerd, hetzij op aanvraag van ouders, hetzij op aanvraag van de instelling. Door dit voortdurend overleg kunnen we een gepaste begeleiding en een aangenaam verblijf voor uw zoon/dochter verzekeren.

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kan u steeds een beroep doen op één van de medewerkers.

Eventuele bedenkingen en suggesties zijn eveneens welkom. U kan hiervoor gebruik maken van de webpagina Contact.

 

 

 

 

Additional information