Duurzaam ondernemen

Als werkgever, regisseur of versterker zetten we onze brede schouders onder sociaal verantwoorde projecten. Steeds ten gunste van kwetsbare groepen in de samenleving.

People Made is een warm netwerk van sociale-economie organisaties en arbeidszorgateliers in Vlaams-Brabant. In deze ateliers werken mensen die niet in de reguliere economie aan de slag kunnen omwille van een medische, cognitieve, psychische, psychiatrische of sociale uitdaging. Met veel zorg en liefde maken zij mooie dingen voor jou. We hopen dat jij even gelukkig wordt bij het krijgen als zij bij het maken ervan.

Kwaito is een netwerk van organisaties* die op een sociaal verantwoorde en duurzame wijze willen ondernemen ten gunste van kwetsbare groepen in de samenleving. Als sociale ondernemingen investeren we in innovatie, pro-activiteit, durf, effectiviteit en efficiëntie met als doel het nog beter realiseren van cliëntgerichte doelen en maatschappelijke meerwaarde. Dit betekent onder andere klantgericht werken, marktgericht denken, professionaliseren van het bestuur en het management en organisatiedesign.

* vzw Groep Ubuntu, vzw Pegode, vzw Oostrem, vzw Raakzaam, vzw Hejmen, vzw Den Dries, vzw Oranje, vzw Obra | Baken, vzw Zonnehoeve | Living+ en De Wroeter.

Oostrem, Het Zavelhuis en Ferm Thuiszorg bundelden hun krachten en realiseerden samen een woonproject, het Molenhuis, in de nieuwe verkaveling ‘Het Molenveld'. Zo willen zij de inwoners op weg zetten naar een zelfstandig leven, met ondersteuning van professionele zorgverleners, ouders en vrijwilligers.

Het Molenhuis biedt een warme plek voor 24 personen met een beperking. Ferm Thuiszorg voorziet een kleinschalige dagopvang in de gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast biedt zij op vraag van de bewoners ook gezinszorg aan, zoals helpen bij de verzorging, maaltijdbereiding,… Zo bouwt het Molenhuis samen met een 600-tal gezinnen aan de kersverse buurt 'het Molenveld'.

Het is de bedoeling om met het project het netwerk te verankeren en verder uit te bouwen in de buurt: samen met verschillende partners kleinschalige, laagdrempelige initiatieven te kunnen uitbouwen die bijdragen tot buurtvervlechting. Door elkaar steeds beter te leren kennen en te helpen kunnen noden sneller gedetecteerd worden en ervoor zorgen dat iedereen in het Molenveld zo lang mogelijk zelfstandig blijft in zijn (t)huis.

Om van de nieuwe wijk een 'zorgzame buurt' te maken worden er in het 'Molenveld' ook verschillende activiteiten opgestart. Zo is er het initiatief genomen een buurtkrant te ontwikkelen: 'De Molenveld Gazet’. Dit papieren krantje wordt door de bewoners van het Molenhuis en een aantal vrijwilligers uit de buurt in de wijk bedeeld. Zo is er plaats voor een activiteitenkalender, een stukje geschiedenis van de wijk, een interview met een buurtbewoners,... Deze ‘Molenveld Gazet’ als laagdrempelig initiatief kan helpen om gesprekken mee aan te knopen, als leesvoer op de wachttafel, of om te dromen over de ideale buurt....

Nieuwsgierig geworden naar meer?
Neem zeker contact op met:
Robbe Hendrickx
Buurtwerker
‘Thuis is het Molenveld’
robbe.hendrickx@oostrem.be
0492 11 78 43

Livez staat voor Leuvense Initiatieven voor Eerlijke Zorg. Dwars doorheen de zorgmuren, voor / in / met de buurt. Deze coöperatie komt er o.m. om een erfpachtovereenkomst met de stad Leuven (AGSL) af te sluiten voor de ontwikkeling van het buurtgericht woonproject De Boomgaard Kessel-Lo. De volgende jaren zullen er aan de Wilselsesteenweg, Kessel-Lo verschillende woon-eenheden gebouwd worden voor ouderen, personen met een beperking en kwetsbare jongeren en gezinnen. Daarnaast moet De Boomgaard uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor de buurt. Binnenkort wordt er al een tijdelijke invulling gegeven aan deze site.

Livez werd opgericht door De Wingerd, De Wissel, Oostrem en het Miss Miyagi Fonds, in unieke samenwerking met Zorg Leuven.

Samen zetten Oostrem en Toontjeshuis hun schouders onder een wooninitiatief in Lubbeek, waar een 13-tal studio's gebouwd worden rond het lokale dienstencentrum aan de Staatsbaan. Samen klantgericht en inclusief werken, dat is wat Oostrem en Toontjeshuis Lubbeek als lokale, ervaren en vergunde zorgpartners proberen te realiseren. Ze delen daarbij de achterliggende principes van solidariteit, gedeelde regie, lokale verandering en duurzaamheid. Niet alleen woonondersteuning staat in het project centraal, maar ook de dag- en vrijetijdsbesteding van de bewoners.