Vacature: Orthoagoog

Voltijds contract van bepaalde duur - inschatting periode februari tot december 2024

Oostrem VZW is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige beperking. Binnen deze doelgroepen heeft Oostrem aandacht voor de meest zorgbehoevenden. Oostrem vzw biedt woonondersteuning aan op 5 locaties en dagondersteuning op 3 locaties.

Ter vervanging van een moederschapsrust werft Oostrem een voltijds orthoagoog aan, voor de periode van februari tot december 2024. Hij/zij zal in teamverband werken met de orthoagoge die al geruime tijd in Oostrem werkt.

De functie

De nieuwe werknemer zal zich vooral toespitsen op enkele leefgroepen en een dagcentrum met meerdere afdelingen. Hier worden voornamelijk gebruikers ondersteund met licht, matig en ernstig verstandelijke beperkingen. Ook lichte gedragsproblemen, motorische beperkingen, sensorische beperkingen en ASS komen voor. 

Zijn/haar takenpakket zal bestaan uit:

Het begeleiden van gebruikers:

- Het opvolgen en bevorderen van de Kwaliteit Van Leven van gebruikers.
- Opstellen en evalueren van de handelingsplannen.
- Planmatig en methodisch werken volgens de principes van handelingsgerichte diagnostiek.
- Interacties tussen gebruikers analyseren, interpreteren, bijsturen en opvolgen.
- Ondersteuningsbehoeften en ontwikkelingsperspectieven kunnen formuleren.
- Waar nodig een individueel pedagogisch traject opstellen en doorlopen.

Het coachen en ondersteunen van begeleiders:

- Het waarborgen van het referentiekader en de visie van Oostrem.
- Uitwerken van orthoagogische thema`s. Zich verdiepen in inhoudelijke evoluties.
- Overdracht van methodieken en kennis naar de teams op een creatieve, aangepaste manier.
- Adviserende rol, niet leidinggevend.
- Ondersteuningsbehoefte van een team analyseren en de begeleiding hierop kunnen afstemmen.
- Coachen en motiveren van individuele begeleiders, in nauw overleg met het betrokken diensthoofd.
- Begeleiders ondersteunen om zelf mee te zoeken naar een oplossing voor problemen.
- Multidisciplinaire samenwerking.

Het profiel

We verwachten de volgende competenties:

- stressbestendig, standvastig en consequent
- heeft een visie op lange termijn en houdt deze steeds in het achterhoofd
- kan zelfsturend werken: voert taken correct uit en heeft hierbij geen aanmoediging nodig, doet zelf voorstellen
- streeft naar open communicatie: geeft en ontvangt feedback op een gepaste manier, geeft en vraagt spontaan informatie en advies, luistert naar anderen en vindt hun mening belangrijk, kan open reflecteren over het eigen handelen
- durft te denken buiten het gebruikelijke kader, staat open voor nieuwe oplossingen of ideeën
- heeft een kritische en zelfkritische houding
- kan analyseren, synthetiseren en rapporteren van informatie
- heeft kennis en ervaring m.b.t. verstandelijke of meervoudige beperkingen.

Ons aanbod

De verloning gebeurt op diplomaniveau volgens de barema's van het paritair comité 319.01.

Plaats tewerkstelling

Oostrem vzw
Oostremstraat 26
3020 Herent

Solliciteren

Meer informatie kun je vragen via mail of via telefoon op 016/23 15 45 (Mevr. Kristien Tijsen). Stuur jouw CV en motivatiebrief ten laatste op 9 juni via e-mail naar personeelsdienst@oostrem.be. We verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van je kandidatuur.

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht gender.