Missie en Toekomstperspectief

De voortdurende veranderende noden van personen die tot de doelgroepen van Oostrem behoren en de evolutie naar een erg gedifferentieerd hulpverleningsaanbod (zorg op maat) zullen Oostrem confronteren met nieuwe vragen.                 

In deze context heeft Oostrem als opdracht :

1.      Het continu aanpassen van het hulpverleningsaanbod aan de noden van de huidige populatie.

2.      Het uitbouwen van ondersteuning voor mensen die tot de doelgroepen van Oostrem behoren en die nu in de regio geen aangepast hulpverleningsaanbod vinden. 

Bij het overwegen van nieuwe initiatieven zal met volgende elementen moeten rekening gehouden worden : 

§  Gesignaleerde noden en andere initiatieven in de regio,

§  Het al dan niet bestaan van aangepaste hulpverleningsvormen in het reguliere circuit,

§  De haalbaarheid voor Oostrem (financieel, organisatorisch, deskundigheid, draagkracht van het personeel, …),

§  De mate waarin het gewenste hulpverleningsaanbod aansluit bij de bestaande zorgvormen in Oostrem.

Klemtonen in de werking

De klemtoon voor de bewoners van het nursingtehuis ligt op ‘een thuis bieden’.

Dit wil zeggen een plaats waar men zich goed voelt, een eigen plek heeft ( zowel ruimtelijk als psychologisch ), zich veilig en geborgen weet, bezoek kan ontvangen,… Er wordt rekening gehouden met de sociale netwerken waar de bewoners deel van uitmaken of zullen, kunnen en/of willen uitmaken. 

Het dagcentrum biedt een aangepast, individueel weekprogramma aan. In en naast dit programma wordt er aandacht besteed aan het zich goed voelen en aan het goed functioneren van de dagcentrumgebruikers. Oostrem werkt gezinsondersteunend ( bijvoorbeeld op vlak van administratie, conflicten, kortopvang,… ), zowel in het home als het dagcentrum. 

DoelgroepenObjectieven
Geschiedenis
Organogram